Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Tin tức
Dot1 Tin nội bộ
Dot1 Tin thị trường
Dot1 Bản tin chứng khoán
Dot1 Tin thế giới
 
Tin tức :: Tin nội bộ
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí
Logo

 

Công ty CP Khoáng sản

và Cơ khí

---------------------------

Số: 41/NQ2010-HĐQT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

----------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2010

             

 

 

NGHỊ  QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

 

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản và Cơ khí.

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 230/2009/HĐQT ngày 26/11/2009 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí;

- Thông báo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2009 về việc đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;

- Kết quả đàm phán riêng rẽ lần cuối với các nhà đầu tư có quan hệ mật thiết với Công ty theo kế hoạch chào bán riêng lẻ ngày 15 tháng 1 năm 2010;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ngày 16/01/2010.

 

 QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Phê chuẩn danh sách các nhà đầu tư mua cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ gồm 49 nhà đầu tư với số cổ phần đăng ký mua là 143.200 cổ phần (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Thời gian thu tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ từ ngày 21 tháng 1 năm 2010 đến ngày 25 tháng 1 năm 2010.

Thời gian ghi sổ: ngày 1 tháng 2 năm 2010.

Điều 3:  Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và tổ chức công bố thông tin về đợt phát hành theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

  - HĐQT Cty;

  - BKS Cty;

  - Lưu VP, thư ký HĐQT.

Tm. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Tăng Nguyên Ngọc

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Uỷ viên HĐQT

 

 

(Đã ký)

 

 

Đào Minh Sơn

 

Uỷ viên HĐQT

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Cần Thơ

Ủy viên HĐQT

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Trường Sơn

 

Uỷ viên HĐQT

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Dự

 

 

 

Quay lại
 
Các tin khác
Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí 2009

  Detail_vi
Logo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí

  Detail_vi
Thông báo tăng vốn điều lệ 2010

  Detail_vi
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN KHOÁNG TẠI CHI NHÁNH MỎ MANGAN MIMECO - TUYÊN QUANG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TỐT

Trong nhiều năm qua, để công tác khai thác, chế biến quặng mangan tại Chi nhánh Mỏ MIMECO Tuyên Quang đạt kết quả tốt, Công ty luôn nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến công nghệ sản xuất, đặc biệt là công nghệ tuyển khoáng .Từ khi đưa công nghệ tuyển khoáng vào hoạt động, Công ty đã có một số lần đổi mới công nghệ và sau mỗi lần ứng dụng công nghệ mới hiệu quả sản xuất của Mỏ đã tăng rõ rệt.

  Detail_vi
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Nhà máy hợp kim sắt MIMECO

  Detail_vi
Thông báo được cấp giấy phép thăm dò Khoáng sản

  Detail_vi
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHCĐ CÔNG TY NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2012

  Detail_vi