Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Tin tức
Dot1 Tin nội bộ
Dot1 Tin thị trường
Dot1 Bản tin chứng khoán
Dot1 Tin thế giới
 
Tin tức :: Tin nội bộ
Thông báo được cấp giấy phép thăm dò Khoáng sản

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /CV-KSCK

Hà Nội, ngày 19  thỏng 9  năm 2011

THÔNG BÁO ĐƯỢC CẤP

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 Kớnh gửi:               - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

   - Sở giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội

               

Tên Công ty         : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

Tên giao dịch       : MINERAL AND MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán : MIM    

          Địa chỉ: Số 2 - Đặng Thái Thân – Hoàn Kiếm – Hà Nội    

          Căn cứ vào giấy phép số: 1274/GP-BTNMT ký ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thăm dò quặng Mangan, nay Công ty xin công bố thông tin như sau :

  - Ví trí thăm dò: khu mỏ mở rộng Nà Pết và khu Khuôn Thẳm thuộc huyện : Chiêm Hóa – tỉnh: Tuyên Quang,

  - Thời gian thăm dò : 24 tháng kể từ ngày ký giấy phép

  - Kinh phí thăm dò : Bằng nguồn vốn tự có của Công ty

  - Tiền đặt cọc : 735.000.000 đ tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam hoặc Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

 Ngày 30  tháng 8 năm 2011 Công ty đã hoàn thiện thủ tục đặt cọc số tiền trên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Nay Công ty trân trọng thông báo.

 Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ChỦ TỊCH

 

 

 

Tăng Nguyên Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại
 
Các tin khác
Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí 2009

  Detail_vi
Logo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí

  Detail_vi
Thông báo tăng vốn điều lệ 2010

  Detail_vi
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN KHOÁNG TẠI CHI NHÁNH MỎ MANGAN MIMECO - TUYÊN QUANG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TỐT

Trong nhiều năm qua, để công tác khai thác, chế biến quặng mangan tại Chi nhánh Mỏ MIMECO Tuyên Quang đạt kết quả tốt, Công ty luôn nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến công nghệ sản xuất, đặc biệt là công nghệ tuyển khoáng .Từ khi đưa công nghệ tuyển khoáng vào hoạt động, Công ty đã có một số lần đổi mới công nghệ và sau mỗi lần ứng dụng công nghệ mới hiệu quả sản xuất của Mỏ đã tăng rõ rệt.

  Detail_vi
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Nhà máy hợp kim sắt MIMECO

  Detail_vi
Thông báo được cấp giấy phép thăm dò Khoáng sản

  Detail_vi
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHCĐ CÔNG TY NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2012

  Detail_vi